School for the training of urban farmers

הרצאות

סדנה להכנת תמציות ושמנים מצמחי מרפא

חקלאים צעירים יוצרים ומחלקים פסטו טרי לתושבים

מתי שמתאים לך

מדריך מקצועי של החברה לחקלאות עירונית

כתובת תימסר למשתתפים במייל חוזר

מהגג לצלחת - הרצאה לקבוצות

הרצאה על המהפכה החקלאית החדשה

בתיאום מראש

מדריך מקצועי מטעם החברה לחקלאות עירונית

באחד מאתרי החברה לחקלאות עירונית או אצלכם בארגון

חקלאות הידרופונית בישראל - הרצאה לקבוצות

SANTORINI

$550

מיקום

$550

הרצאה לחקלאים הידרופוניים

הרצאה למגדלים הידרופוניים

מתי שמתאים לך

מדריך מקצועי של החברה לחקלאות עירונית

באחד מאתרי החברה לחקלאות עירונית או אצלכם בארגון

הרצאה על החקלאות העירונית בישראל

SANTORINI

$550

מיקום

$550

הכנת דשן - קומפוסט - לקבוצות

הרצאה על הכנת קומפוסטר ביתי

מתי שמתאים לך

מדריך מקצועי של החברה לחקלאות עירונית

באחד מאתרי החברה לחקלאות עירונית או אצלכם בארגון

החקלאות העירונית בישראל - הרצאה לקבוצות

הרצאה על גידול וצריכה של תוצרת חקלאית מקומית בישראל

מתי שמתאים לך

לביא קושלביץ - מנכ"ל החברה לחקלאות עירונית

באחד מאתרי החברה לחקלאות עירונית או אצלכם בארגון